Сөз: 独辟蹊径
Пиньинь: dú bì xī jìng
Antonyms:

标新立异

(biāo xīn lì yì)


鹦鹉学舌

(yīng wǔ xué shé)


拾人牙慧

(shí rén yá huì)


推陈出新

(tuī chén chū xīn)


标奇立异

(biāo qí lì yì)


墨守陈规

(mò shǒu chén guī)


陈陈相因

(chén chén xiāng yīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.