Сөз: 有所作为
Пиньинь: yǒu suǒ zuò wéi
Antonyms:

无所事事

(wú suǒ shì shì)


无所用心

(wú suǒ yòng xīn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.