Сөз: 成事在天
Пиньинь: chéng shì zài tiān
Antonyms:

听天由命

(tīng tiān yóu mìng)


天意难违

(tiān yì nán wéi)


事在人为

(shì zài rén wéi)


人定胜天

(rén dìng shèng tiān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.