Сөз: 妙手斲轮
Пиньинь: miào shǒu 斲 lún
Antonyms:

刻舟求剑

(kè zhōu qiú jiàn)


相机行事

(xiāng jī xíng shì)


因地制宜

(yīn dì zhì yí)


瞬息万变

(shùn xī wàn biàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.