Сөз: 四处招摇
Пиньинь: sì chǔ zhāo yáo
Antonyms:

大事招摇

(dà shì zhāo yáo)


销声匿迹

(xiāo shēng nì jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.