Сөз: 千辛万苦
Пиньинь: qiān xīn wàn kǔ
Antonyms:

毫不费力

(háo bù fèi lì)


娇生惯养

(jiāo shēng guàn yǎng)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.