Сөз: 养虎遗患
Пиньинь: yǎng hǔ yí huàn
Antonyms:

杜绝後患

(dù jué hòu huàn)


放虎归山

(fàng hǔ guī shān)


斩草除根

(zhǎn cǎo chú gēn)


斩尽杀绝

(zhǎn jìn shā jué)


除恶务尽

(chú è wù jìn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.