სიტყვა: 醒覺
პინიინი: xǐng jué
Antonyms:

覺悟

(jué wù)


沉迷

(chén mí)


省悟

(shěng wù)


醒悟

(xǐng wù)