სიტყვა: 眼高手低
პინიინი: yǎn gāo shǒu dī
Antonyms:

量力而行

(liáng lì ér xíng)