სიტყვა: 消亡
პინიინი: xiāo wáng
Antonyms:

產生

(chǎn shēng)


生長

(shēng cháng)