0
სიტყვა: 枯朽
პინიინი: kū xiǔ
Antonyms:

繁榮

(fán róng)