სიტყვა: 山嶺
პინიინი: shān lǐng
Antonyms:

山脊

(shān jǐ)


山峰

(shān fēng)


山谷

(shān gǔ)