სიტყვა: 奸商
პინიინი: jiān shāng
Antonyms:

殷商

(yīn shāng)