სიტყვა: 動產
პინიინი: dòng chǎn
Antonyms:

恆產

(héng chǎn)