სიტყვა: 出家
პინიინი: chū jiā
Antonyms:

還俗

(huán sú)