სიტყვა: 公營
პინიინი: gōng yíng
Antonyms:

私營

(sī yíng)