სიტყვა: 公務
პინიინი: gōng wù
Antonyms:

私事

(sī shì)


私務

(sī wù)


公事

(gōng shì)