სიტყვა: 侵佔
პინიინი: qīn zhān
Antonyms:

退賠

(tuì péi)


驅逐

(qū zhú)