სიტყვა: 领空
პინიინი: lǐng kōng
Antonyms:

公空

(gōng kōng)