სიტყვა: 枯朽
პინიინი: kū xiǔ
Antonyms:

繁荣

(fán róng)