0
სიტყვა: 押後
პინიინი: yā hòu
Antonyms:

延长

(yán cháng)


推迟

(tuī chí)


推後

(tuī hòu)


提前

(tí qián)