სიტყვა: 干扰
პინიინი: gān rǎo
Antonyms:

协助

(xié zhù)


辅助

(fǔ zhù)


帮助

(bāng zhù)


配合

(pèi hé)