სიტყვა: 屋上架屋
პინიინი: wū shàng jià wū
Antonyms:

精兵简政

(jīng bīng jiǎn zhèng)