სიტყვა: 劣行
პინიინი: liè xíng
Antonyms:

恶行

(è xíng)


善行

(shàn xíng)


恶习

(è xí)


美德

(měi dé)