სიტყვა: 代理
პინიინი: dài lǐ
Antonyms:

署理

(shǔ lǐ)