Kata: 窮兵黷武
Pinyin: qióng bīng dú wǔ
Antonyms:

偃武修文

(yǎn wǔ xiū wén)


斫伐過度

(zhuó fá guò dù)


休養生息

(xiū yǎng shēng xī)


和平共處

(hé píng gòng chǔ)


解甲歸田

(jiě jiǎ guī tián)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.