Kata: 直系血親
Pinyin: zhí xì xuè qīn
Antonyms:

旁系血親

(páng xì xuè qīn)