Kata: 悵然若失
Pinyin: chàng rán ruò shī
Antonyms:

得意忘形

(dé yì wàng xíng)