Kata: 安分守紀
Pinyin: ān fēn shǒu jì
Antonyms:

胡作非為

(hú zuò fēi wéi)


惹是生非

(rě shì shēng fēi)


沒法沒天

(méi fǎ méi tiān)


合情合理

(hé qíng hé lǐ)


作姦犯科

(zuò jiān fàn kē)


循規蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


為非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.