Kata: 喊冤叫屈
Pinyin: hǎn yuān jiào qū
Antonyms:

委曲求全

(wěi qū qiú quán)