Kata: 公事公辦
Pinyin: gōng shì gōng bàn
Antonyms:

假公濟私

(jiǎ gōng jì sī)


徇私舞弊

(xùn sī wǔ bì)


大公無私

(dà gōng wú sī)


廉潔奉公

(lián jié fèng gōng)


毀家紓難

(huǐ jiā shū nán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.