Kata: 今日
Pinyin: jīn rì
Antonyms:

當年

(dāng nián)


昨日

(zuó rì)