Kata: 鬼哭神号
Pinyin: guǐ kū shén hào
Antonyms:

鹊笑鸠舞

(què xiào jiū wǔ)