Kata: 颦眉蹙额
Pinyin: pín méi cù é
Antonyms:

眉飞色舞

(méi fēi sè wǔ)


欢欣鼓舞

(huān xīn gǔ wǔ)


眉开眼笑

(méi kāi yǎn xiào)


愁眉不展

(chóu méi bù zhǎn)


愁眉苦脸

(chóu méi kǔ liǎn)


欢天喜地

(huān tiān xǐ dì)


愁眉锁眼

(chóu méi suǒ yǎn)


笑逐颜开

(xiào zhú yán kāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.