Kata: 难於登天
Pinyin: nán yú dēng tiān
Antonyms:

易如反掌

(yì rú fǎn zhǎng)


挟山超海

(xié shān chāo hǎi)


谈何容易

(tán hé róng yì)


难若登天

(nán ruò dēng tiān)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.