Kata: 没没无闻
Pinyin: méi méi wú wén
Antonyms:

赫赫有名

(hè hè yǒu míng)


藉藉无名

(jiè jiè wú míng)


默默无闻

(mò mò wú wén)


大名鼎鼎

(dà míng dǐng dǐng)


无名小卒

(wú míng xiǎo zú)


无声无臭

(wú shēng wú chòu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.