Kata: 无独有偶
Pinyin: wú dú yǒu ǒu
Antonyms:

举世无双

(jǔ shì wú shuāng)


当世无双

(dāng shì wú shuāng)


绝无仅有

(jué wú jǐn yǒu)


独一无二

(dú yī wú èr)


天下无双

(tiān xià wú shuāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.