Kata: 寥寥可数
Pinyin: liáo liáo kě shù
Antonyms:

不胜枚举

(bù shèng méi jǔ)


不可胜数

(bù kě shèng shù)


举不胜举

(jǔ bù shèng jǔ)


盈千累万

(yíng qiān léi wàn)


成千上万

(chéng qiān shàng wàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.