Kata: 动脉
Pinyin: dòng mài
Antonyms:

静脉

(jìng mài)