מילה: 唯诺
פין-יין: wéi nuò
Antonyms:

允诺

(yǔn nuò)


不允

(bù yǔn)