Paraula: 較短論長
Pinyin: jiào duǎn lùn cháng
Antonyms:

同日而語

(tóng rì ér yǔ)