Paraula: 結草銜環
Pinyin: jié cǎo xián huán
Antonyms:

過河拆橋

(guò hé chāi qiáo)


沒齒難忘

(méi chǐ nán wàng)


過河抽板

(guò hé chōu bǎn)


感恩圖報

(gǎn ēn tú bào)


忘恩負義

(wàng ēn fù yì)


以德報怨

(yǐ dé bào yuàn)


恩將仇報

(ēn jiāng chóu bào)


知恩圖報

(zhī ēn tú bào)


枕戈泣血

(zhěn gē qì xuè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.