Paraula: 笨蛋
Pinyin: bèn dàn
Antonyms:

聰明

(cōng míng)


天才

(tiān cái)