Paraula: 民不聊生
Pinyin: mín bù liáo shēng
Antonyms:

國泰民安

(guó tài mín ān)


戶有餘糧

(hù yǒu yú liáng)


安居樂業

(ān jū lè yè)


家給人足

(jiā gěi rén zú)


民康物阜

(mín kāng wù fù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.