Paraula: 格格不入
Pinyin: gé gé bù rù
Antonyms:

處處圓通

(chǔ chǔ yuán tōng)


心有靈犀一點通

(xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng)


心心相印

(xīn xīn xiāng yìn)


融為一體

(róng wéi yī tǐ)


水乳交融

(shuǐ rǔ jiāo róng)


如影隨形

(rú yǐng suí xíng)


物以類聚

(wù yǐ lèi jù)


臭味相投

(chòu wèi xiāng tóu)


得意忘言

(dé yì wàng yán)


情景交融

(qíng jǐng jiāo róng)


針鋒相對

(zhēn fēng xiāng duì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.