Paraula: 擇善而從
Pinyin: zé shàn ér cóng
Antonyms:

無所適從

(wú suǒ shì cóng)