Paraula: 凶暴
Pinyin: xiōng bào
Antonyms:

和善

(hé shàn)


仁慈

(rén cí)