Paraula: 佻達
Pinyin: tiāo dá
Antonyms:

放蕩

(fàng dàng)


莊重

(zhuāng zhòng)


輕浮

(qīng fú)


端莊

(duān zhuāng)


滑稽

(huá jī)


輕佻

(qīng tiāo)


佻巧

(tiāo qiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.