Paraula: 贡献
Pinyin: gòng xiàn
Antonyms:

索取

(suǒ qǔ)