Paraula: 薄待
Pinyin: báo dài
Antonyms:

厚待

(hòu dài)


优待

(yōu dài)